Coevorden – De fracties van VVD en BBC2014 dienen tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 22 september een amendement in betreffende het bestemmingsplan kernen. Dit amendement heeft reeds de steun gekregen van CDA en PPC.

In het bestemmingsplan zijn een aantal bouwkavels uit de bestemming gehaald. Het gaat uiteindelijk om zes bouwkavels, die al meer dan tien jaar aanwezig zijn, maar nog niet zijn benut. Inwoners hebben geprotesteerd tegen het wegbestemmen van deze kavels. Een aantal inwoners is het ronduit oneens met de werkwijze van de gemeente.

Het amendement heeft als doel de eigenaren van de bouwkavels nog gedurende twee jaar na terinzagelegging van het bestemmingsplan de gelegenheid te geven hun plannen te realiseren.

In de woonvisie wordt met name gesproken over het reduceren van nieuwbouw en ontwikkelingsplannen in de stad. Er wordt niet gerept over de mogelijkheden voor individuele kavels in de dorpen.”

Voor het zomerreces hebben de VVD en BBC2014 een motie ingediend over het actualiseren van de woonvisie.

Negatieve inslag

“De woonvisie gaat steeds uit van krimp en heeft een negatieve inslag”, vindt de VVD. De VVD wil focussen op wonen, werken en onderwijs. “Juist met alle projecten die op dit moment lopen, bijvoorbeeld het Centrumplan Coevorden, de Dutch TechZone, het FabLab, Regiodeal,en toerisme, is het van belang dat opnieuw wordt gekeken naar de behoefte voor wonen in stad en dorpen. Deze visie en de aangenomen motie voor de actualisering van de woonvisie strookt totaal niet met het intrekken van de woonbestemming van deze bouwkavels.”

Onvoldoende communicatie

Tijdens de commissievergadering is door de VVD opgemerkt, dat in dit proces onvoldoende is gecommuniceerd met de inwoners. “Of hier sprake is van verbindend besturen, daarover verschillen wij met de wethouder van mening. Gezien de zienswijzen die zijn ingediend en de inwoners die zich bij de fracties hebben gemeld, had er op een duidelijkere wijze communicatie kunnen plaatsvinden. Het gaat om duidelijkheid en constructief overleg.”