Coevorden – In de raadsvergadering van donderdagavond is het amendement van de VVD betreffende de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) aangenomen met dertien stemmen voor en elf tegen.

Tijdens de vorige commissievergadering, eind mei, werd dit amendement aangehouden. In de RES staat beschreven dat in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe wordt opgewekt door windenergie en grootschalige zonne-energie. De gemeente zet de komende tijd vooral in op zonne-energie op grote daken en het project Zonneroute A37. De RES 1.0 kwam inmiddels in alle Drentse gemeenten, waterschappen en provinciale staten aan de orde.

Geen dwang

De VVD wil, dat de energietransitie op vrijwillige basis moet plaatsvinden. “Wij hebben moeite met dwang”, zo zei Bonkes in de commissievergadering van eind april. “Wij distantiëren ons van de aanbeveling aan het rijk, waarin staat ‘Maak de aanleg van collectieve warmteleverende systemen juridisch afdwingbaar’.” De VVD wilde daarom deze woorden schrappen uit de RES 1.0. Wel ziet de VVD de RES als een inspanningsverplichting: “Wij vinden dat een bijdrage moet worden geleverd aan de energietransitie.”

De politieke partijen PvdA, CDA, PAC en D66 keerden zich tegen het amendement. Wethouder Jeroen Huizing raadde het amendement af. Volgens hem moet daardoor al het werk worden overgedaan. Uiteindelijk werd in mei, op aangeven van Henk Bouwers van PPC, besloten de discussie in de raad van donderdag 17 juni voort te zetten.

Dat was dus donderdagavond het geval. Erik Bonkes van de VVD pakte de draad weer op. “Inmiddels is het amendement in diverse gemeenteraden en provinciale staten aangenomen, zodat de weg vrij is om het amendement in stand te houden. De dwang blijft voor ons een probleem, de overheid mag wel mensen verleiden om de overstap te maken.”

Vertragingstechniek

Jerry Stoker van het PAC toonde zijn teleurstelling. “Het is een slechte zaak als het amendement wordt aangenomen. Er moet niet alleen een inspanningsverplichting zijn, maar moet worden afgedwongen als dat nodig is. We moeten bereid zijn om impopulaire maatregelen te nemen en niet weg te lopen voor onze verantwoordelijkheid gebeurt nu niet verkeerd signaal. Onze fractie vindt het amendement een slecht signaal.”

Lars Hoedemaker van D66 sloot zich hierbij aan. “Hadden we geen verplichtingen gehad, dan waren de deltawerken en snelwegen er nooit gekomen. Wel moet je bij een verplichting er iets tegenover stellen. Wij moeten de mensen eerst overtuigen van argumenten. Onze fractie ziet dit amendement als vertragingstechniek.” Ook Eddy Heeling van het CDA was tegen het amendement, net als Gilbert Mulder van de PvdA.

Ton Soppe van BBC2014 en Henk Bouwers van PPC schaarden zich wel achter het amendement, dat daardoor is aangenomen.

VVD: “Geen dwang bij energietransitie”; wethouder raadt amendement af