Schoonebeek/regio – Na een intensief traject met omwonenden en adviezen van vele partijen, heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) besloten dat de oliewinning in de regio Schoonebeek hervat kan worden. Dat liet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag weten.

Er is een ontwerpbesluit genomen om productiewater van de oliewinning in Schoonebeek te injecteren in een gasveld dichtbij de oliewinning. De komende zes weken kunnen tegen het besluit zienswijzen worden ingediend.

De oliewinning in en rond Schoonebeek is in 2021 stilgelegd omdat het productiewater teveel chemische stoffen bevatte. Sindsdien is er intensief gesproken om het productiewater niet meer in Twente, maar in Drenthe nabij de oliewinning te injecteren in een gasveld. Daar heeft staatssecretaris Vijlbrief nu een ontwerpbesluit voor genomen.

“Geluisterd naar omwonenden”

Staatssecretaris Vijlbrief: “We zijn de afgelopen jaren veel in gesprek gegaan met omwonenden om naar hen te luisteren. Daardoor zijn voorstellen van NAM aangepast en zijn afspraken over bijvoorbeeld het goed in de gaten houden van de werkzaamheden en de gevolgen ervan terecht gekomen in de vergunning. Er zijn ook afspraken gemaakt over eventuele schade die ontstaat en er is afgesproken dat NAM een bedrag per vat betaalt. Dat levert de regio in totaal 45 tot 60 miljoen euro op. Dat zal niet betekenen dat iedereen het eens is met dit besluit. Dat snap ik. Maar ik zie ook dat er begrip is dat deze activiteiten nut hebben voor onze samenleving.”

Invloed omwonenden

De onafhankelijk toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en kennisinstituut TNO concluderen dat waterinjectie veilig en verantwoord kan. EZK stelt in het persbericht dadt regionale overheden en omwonenden zijn betrokken bij het besluit en dat is geluisterd naar hun wensen. De werkzaamheden worden schoner doordat het gebruik van hulpstoffen kan worden beperkt door het aanleggen van nieuwe injectieputten met andere materialen.

Opbrengst

Daarnaast is afgesproken om de regio mee te laten profiteren van de winning. NAM verhoogt de bijdrage ten opzichte van de bedragen die in januari bekend werden. De NAM betaalt 1 euro per vat olie. Als de olieprijs boven de 80 euro komt, betaalt NAM 1,50 euro per vat. Van deze bedragen komt 40 procent voor rekening van de Rijksoverheid. Dit levert de regio tussen de 45 en 60 miljoen euro op. Dat zou neerkomen op zo’n 15 miljoen euro meer dan eerder gemeld.

De afspraken met omwonenden en NAM, zoals de toegezegde bijdrage van NAM en het ministerie, komen voort uit het al langere tijd lopende gebiedsproces in Schoonebeek.

Na publicatie van het ontwerpbesluit heeft iedereen zes weken de tijd om een zienswijze in te leveren. Die reacties worden verwerkt en daarna volgt een definitief besluit. Dat zal na de zomer zijn. Met dat definitieve besluit kunnen werkzaamheden starten.

Reactie gemeenten en provincie

“De gemeenten Emmen en Coevorden en de provincie Drenthe zijn positief over de uitkomsten van de gesprekken met de NAM en EZK en over de toezegging dat de resultaten van het gebiedsproces verwerkt worden in de vergunning”, zo staat in een persbericht van deze organisaties.

“Zo worden de adviezen vanuit de regio (overheden en ontzorgtafel) overgenomen en blijft het ministerie betrokken bij de gesprekken in het gebied. Ook komt er een structurele bijdrage aan het gebied, zodat inwoners meer delen in de inkomsten van oliewinning.”

Nadat bekend werd dat winning op een veilige en verantwoorde wijze kan plaatsvinden, hebben de bestuurders van de gemeenten en provincie de afgelopen maanden nogmaals de zorgen en wensen van het gebied onder de aandacht gebracht bij EZK en de NAM. Staatssecretaris Vijlbrief ging hierdoor onder andere opnieuw met de NAM in gesprek en zegde toe om de adviezen van de gemeenten en provincie over te nemen in de vergunning.

Nauwlettend volgen

“Wel blijven de provincie en de gemeenten de waterinjectie nauwlettend volgen in relatie tot veiligheid voor inwoners en het milieu. Daarnaast willen ze doorpraten met EZK over hoe zij en de NAM betrokken blijven bij de toezeggingen aan inwoners en lokale overheden en hoe monitoringsafspraken worden vastgelegd.”

Schommelingen opvangen

“Naar aanleiding van een gesprek tussen Vijlbrief en de NAM is de NAM bereid om bij een hogere olieprijs een hogere bijdrage te leveren. De NAM heeft daarnaast toegezegd van de bijdrage eerst een buffer op te bouwen. Hiermee worden schommelingen in de productie die gevolgen zouden kunnen hebben voor de bijdrage aan het gebied opgevangen. Dit zorgt voor een structurele bijdrage aan het gebied. Hierdoor kunnen inwoners plannen maken met een continue geldstroom de komende jaren.”

Winning Schoonebeek

De NAM heeft een vergunning tot 2040 voor de winning van olie uit het olieveld onder Schoonebeek. De NAM heeft vergunningen nodig om het productiewater dat daarbij vrij komt te injecteren in het onderliggende gasveld. Deze vergunningen zijn aangevraagd bij staatssecretaris Vijlbrief en in afwachting van verlening. Er werden twee onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO. SodM geeft aan dat waterinjectie op een veilige en verantwoorde wijze voor mens, dier en milieu kan worden toegepast in het gebied. TNO-AGE concludeert dat waterinjectie niet leidt tot onaanvaardbare risico’s voor bodemdaling/stijging.

SP vraagt spoeddebat aan

De fractie van de SP in de Drentse Staten hebben een spoeddebat aangevraagd in verband met het besluit van de minister voor oliewinning en afvalwaterinjectie nabij Schoonebeek. Als de Staten in meerderheid dit spoeddebat toestaan dan zal dit op 3 juli plaatsvinden.

Zie ook:

Brief college aan Vijlbrief moet dwingender; veel insprekers over NAM