Coevorden – De gemeenteraad is dinsdagavond -zoals kon worden verwacht- in meerderheid akkoord gegaan met het voorstel om autoverkeer toe te staan in de Friesestraat-Noord. Er waren vijftien stemmen voor (BBC2014), VVD en twee leden van het CDA. De tien tegenstemmers waren twee leden van het CDA en de fracties van PvdA, het PAC, D66 en PPC.

De PvdA diende een motie in, de tekst ervan werd in een later stadium gewijzigd toen de amendementen van PAC en D66 werden verworpen door de raad. Met de eerst ingediende motie beoogde de PvdA uitstel van een beslissing door eerst een langetermijnvisie te laten maken.

Geen samenhang

De eerste spreker was Michel Blanken van de PvdA als indiener van de motie. “Er ontbreekt een langetermijnvisie en er is niet naar andere oplossingen gekeken. Wij zien geen samenhang met de plannen voor de Weeshuisweide en de Markt. Wij missen bovendien een visie op de invulling.”

Niets doen is geen optie

Henk Mulder van Belangen Buitengebied Coevorden 2014 (BBC2014) ziet de veranderingen in de Friesestraat-Noord als een gezamenlijke opdracht. “De huidige situatie maakt dat noodzakelijk. Niets doen is geen optie.” Deze uitspraak werd bestreden door enkele raadsleden, die erop wezen wat de afgelopen tijd is gebeurd en nog staat te gebeuren in Coevorden.

“We schieten er niets mee op”

Jerry Stoker van het PAC stelde, dat de focus is gelegd op de Markt als huiskamer en het terugbrengen van het aantal vierkante meters detailhandel. “Het gaat over het compacter maken van het winkelgebied en niet van het voetgangersgebied. Eerder was het EDS-plein bedoeld voor runshopping en de binnenstad voor funshopping. Ik begrijp, dat het college graag een deel van de Friesestraat toevoegt aan runshopping.”

Het PAC is positief ten aanzien van de plannen voor de Markt en omgeving. “Maar, dat er mogelijk nieuwe bedrijven zouden komen bij het toestaan van autoverkeer en kortparkeren staat lijnrecht tegenover de ervaringen uit het verleden. Er komt verplaatsing van winkels, zodat elders leegstand ontstaat. Daar schieten we dus niets mee op. De centrummanager sprak tijdens zijn inspraak ook over verplaatsing. In 2013 is besloten een goede verbinding te maken door een aantrekkelijke looproute tussen EDS-plein en centrum.

Conflicten

De rotonde bij het station wordt nu groter gemaakt. Om naar een huiskamer te komen, hebben we een onbelemmerde gang nodig. Nu wordt het een gevaarlijke gang en zouden bezoekers zich belemmerd kunnen voelen om naar de Markt te gaan.” Wat betreft het PAC is het verkeersadvies van BVA duidelijk. Stoker wees op het afslaand fietsverkeer bij de rotonde en conflicten bij de Schoolstraat in relatie tot de verkeersveiligheid.

Platform Gehandicaptenbeleid

Stoker vroeg of het college weet wat het Platform Gehandicaptenbeleid van dit voorstel vindt. Volgens wethouder Steven Stegen is er ambtelijk contact geweest over de terugkeer van de auto’s in de Friesestraat. “Ik heb niet begrepen dat zij daar overwegende bezwaren tegen hadden.” Dat antwoord bevreemdde Stoker: “Dit platform is tegen en heeft de bezwaren kenbaar gemaakt. Ik heb op 25 mei contact gehad met de voorzitter van het platform en die zei, dat ze wel bezwaren hadden.”

CDA verdeeld

Net als in de commissievergadering van twee weken geleden gaf Lidy Klein Gunnewiek van het CDA aan, dat de fractie verdeeld is. “Wij ervaren veel tegenstand vanuit de bevolking. Voor onze fractie is verkeersveiligheid van belang. Vergelijkingen met eerdere situaties zijn voor ons niet aan de orde, omdat die vergelijkingen mank gaan.” Zij wees op een verkeersveilige aanpassing van de Schoolstraat/Bakkersteeg en Wilhelminasingel. “Mochten de plannen doorgaan, dan moeten de aanwonenden zijn de Schoolstraat meedenken, omdat zij de meeste gevolgen ondervinden.” Dat zegde de wethouder toe.

De CDA-fractie heeft de informatiebijeenkomsten bijgewoond. “Hoe kunnen wij anders als niet-inwoners van Coevorden een goed besluit nemen?” Lidy Klein Gunnewiek liet weten, dat er wel geluisterd is naar de inwoners door een aantal punten in het voorstel op te nemen. “Het gaat om een compacter winkelcentrum met toch weer winkels in de Friesestraat-Noord”, gaf haar twijfel weer.

“Mysterieuze dwaling”

Lars Hoedemaker van D66 haalde weer uit: “Dat er wordt gezegd ‘Niets doen is geen optie’ is beslist niet van toepassing op Coevorden. Door het toelaten van auto’s komt er een situatie, die het meest lijkt op een circuit voor hufters. Vele inwoners, onder wie ook ondernemers, zijn tegen het voorstel. Ik vind het een mysterieuze dwaling en de onderbouwing rammelt aan alle kanten terwijl het voorstel allerlei redenen benoemt om vooral geen auto’s toe te staan, zoals onveiligheid, waardevermindering van panden, problemen rond de aansluiting van de Schoolstraat op de Wilhelminasingel. Er zijn geen goede antwoorden. Het college stelt, dat het voorstel een gevolg is van een keuze om het voetgangersgebied te verkleinen. Hebben wij dat ooit bepleit? In de centrumvisie is Friesestraat benoemd als rode loper naar de Markt.” Hij zei bovendien, dat in de visie van DTNP staat dat het winkelgebied moet worden verkleind. “Ik gun deze wethouder een beter begin dan met dit slecht onderbouwde raadsvoorstel, dat voorbijgaat aan verbindend besturen.”

VVD wil monitoren

De VVD bij monde van Bernette Sieben liet weten, dat deze fractie een heel eind kan meegaan in de motivatie van het college. “Blijkbaar leidt dit tot veel protest vanuit inwoners en aantal ondernemers. De coronacrisis raakt de ondernemers hard. Daarom moeten wij te veel bezig zijn met winkels. De unieke eigenschappen van Coevorden moeten bezoekers naar Coevorden trekken en op dit moment loop je een lege Friesestraat in. Met het toestaan van auto’s ontstaat meer traffic, waardoor de kans op leegstand in dit deel afneemt. We moeten wel kritisch zijn bij drukte, overlast en verkeersonveiligheid. We moeten dan de situatie kunnen aanpassen. En als de leegstand blijft, moeten we ook maatregelen nemen. Mijn vraag is dan ook of het college bereid is om te grijpen.”

Planschade

Michel Blanken van de PvdA vroeg zich af of ondernemers, die zich er mogelijkerwijs gaan vestigen, daar dan wel akkoord mee zouden gaan. De wethouder wil blijvend monitoren. “Als we tot de conclusie komen dat het niet leidt tot wat we willen, moeten we dat misschien terugdraaien. De gevolgen vallen relatief gezien mee door wat aanpassingen.”

Dat riep een reactie op van Jerry Stoker (PAC): “De wethouder gaan gemakkelijk voorbij aan planschade. Als na een paar jaar veranderingen worden doorgevoerd, lijkt dat zo gemakkelijk. Het is geen kwestie van paaltjes terugzetten. Het stratenpatroon wordt heel anders, het aangezicht wordt anders en dat vraagt weer om investeringen.

Alleen voor de dorpen?

Henk Bouwers van Politieke Partij Coevorden (PPC) lijkt het toelaten van auto’s geen oplossing voor opvulling van de winkelpanden. “Dat staat al jaren onder druk en los je niet op door het toelaten van auto’s. Het gebied fraaier inrichten helpt wel. Als het Stationsplein klaar is, is het voor bezoekers juist een belemmering om door een straat met autoverkeer het centrum in te gaan. Bovendien is er voldoende parkeergelegenheid op de Gansehof en de Molenbelt.” Hij stelde, dat degenen die een handtekeningenactie hebben gehouden geen begrip voor de situatie zullen hebben. “Zijn zij gehoord of alleen aangehoord? Geldt verbindend besturen alleen voor de dorpen?”

Verbindend besturen

Wethouder Steven Stegen haakte in op het verbindend besturen. “Het is een lastig besluit, dat realiseert het college zich.” Hij herhaalde zijn eerdere woorden nog eens. “Bij verbindend besturen zijn er zowel voor- en tegenstanders en dat is een lastige afweging. Verbindend besturen is niet de helft plus een van de mensen, maar het overwegen van zaken. Hij is niet bang dat er een racecircuit ontstaat. Hij kan ermee leven, dat de Friesestraat straks niet het rapportcijfer 8, maar een 7 krijgt.” Hij stelde, dat de bal nu voor open doel ligt en dat het aan ondernemers is om de bal in te schieten.

Ook hij slaakte de kreet “Niets doen is geen optie”, die door Stoker werd gekwalificeerd als een mantra. Stegen: “Ik denk, dat het terugbrengen van auto’s de beste optie is. Het willen het voetgangersgebied compacter maken en de Friesestraat-Noord andere invulling geven door er beleving aan toe te voegen. We hebben zeker oog voor de bezwaren.” Hij benadrukte nog eens, dat er een goede verbinding tussen het station en het centrum moet komen, mogelijkerwijs door het realiseren van een Friese Poort.

Parkeerduur

De parkeerduur wordt een half uur, waarop gehandhaafd moet worden. Zowel CDA als VVD vroegen naar het parkeerplan. De voorganger van Stegen heeft de toezegging gedaan, dat dat het allereerst aan de beurt zou komen in de plannen. Stegen liet weten, dat het plan dit jaar wordt voorgelegd aan de raad.

Tijdens de vergadering wees Michel Blanken ook op de handhaving en hij vroeg aandacht voor het terras van ‘t Geveltje. Stegen is inmiddels bij ‘t Geveltje geweest en gekeken wordt naar de mogelijkheden om naast de voorzijde een terras aan de zijkant te creëren. “Ik begrijp hun zorgen. Het verzoek om vrachtverkeer te verbieden rechtsaf de Schoolstraat in te gaan, wil ik graag inwilligen. Bovendien wordt de straat afgesloten tijdens evenementen.”

Voetgangersgebied

Henk Mulder van BBC meent, dat gedoseerd toelaten van auto’s kan bijdragen aan verbetering van de straat door de inrichting als fraai winkelerf. Hij repte erover dat de Friesestraat-Noord een voetgangersgebied blijft met de auto’s als gast. Dat is echter niet het geval in de voorliggende plannen. Stoker reageerde: “De voetgangers hebben niet meer dezelfde positie als in een voetgangersgebied volgens de formele wet- en regelgeving.”

Stemmingen

Het amendement van PAC en D66 om geen autoverkeer toe te staan, werd verworpen met zeven stemmen tegen en achttien voor. Het tweede amendement van beide fracties om geen auto’s toe te staan in afwachting van nadere voorstellen had hetzelfde resultaat.

De PvdA paste daarop de motie aan en liet het ontwikkelen van een langetermijnvisie staan. Dat werd ondersteund door PAC, CDA en D66 en dat betekende elf stemmen voor en veertien tegen. Ook de motie werd verworpen.