Coevorden – Coevorden heeft 2020 afgesloten met een positief financieel resultaat van 2.346.000 euro. Dit resultaat gaat voor een deel naar de algemene reserve en wordt deels ingezet (535.000 euro) om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren.

Coevorden is al jaren een financieel gezonde gemeente. “Dit is het resultaat van verstandig en behoedzaam begroten en voorzichtig zijn met inschattingen”, zo meldt de gemeente. “De coronacrisis zorgde in 2020 voor een onverwachte situatie. De economische en maatschappelijke gevolgen zijn onzeker. Dit heeft grote gevolgen voor zowel veel inwoners en ondernemers als voor de gemeente als organisatie.”

Voor- en nadelen

Qua financiën doen de grootste voordelen zich voor op de verstrekking van uitkeringen, participatie, bouwvergunningen en het Stimuleringsfonds dorpen en wijken. De grootste nadelen zijn te vinden bij de Wmo, jeugdzorg, afvalinzameling en de gemeentelijke belastingen.

Corona

Hét onderwerp van 2020 was corona. De directe en indirecte gevolgen zijn nog lang niet in beeld. Wethouder Steven Stegen: “Door corona werd alles anders. Het verbindend besturen kreeg een nieuwe dimensie. We moesten creatief en flexibel omgaan met de samenwerking met onze inwoners. Ik heb grote waardering voor al die organisaties en ondernemers die heel hard hun best hebben gedaan en doen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.”

Goede samenwerking

Er is in 2020 veel samengewerkt met ondernemers en organisaties. “Samen probeerden we goede invulling te geven aan de coronamaatregelen en te zoeken naar mogelijkheden. De steunmaatregelen vanuit het Rijk zijn goed onder de aandacht gebracht. De samenwerking met sportverenigingen was intensief en er zijn mooie nieuwe initiatieven ontstaan.”

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen kon doorgang vinden. Zo is de stationsomgeving in Coevorden heringericht en kregen de centrumstraten nieuwe bestrating, in en tussen de dorpen zijn fietspaden aangepakt en is nieuwe verlichting geplaatst. Op het gebied van duurzaamheid staan veel projecten in de startblokken.

Zorgen over sociaal domein

De forse tekorten in het sociaal domein baren zorgen. Het lukte afgelopen jaar nog om die op te vangen, voor dit jaar wordt dit moeilijker. Het voorkomen van problemen blijft belangrijk binnen het sociaal domein. Het programma ‘Kansrijk Opgroeien, voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede’ is gestart en er is veel gedaan voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Tekorten zijn er met name bij de jeugdzorg en de voorzieningen in het kader van de Wmo. Die worden veroorzaakt door de afnemende bijdrage van het Rijk en de toename van het gebruik. Dit lijkt voor 2021 een probleem te worden. Wethouder Joop Brink: “Net als bij andere gemeenten is de bijdrage vanuit het Rijk absoluut niet toereikend. Voor 2021 is er extra geld vanuit het Rijk aangekondigd. Tegelijk zijn we voor 2021 en verder aan het kijken hoe we beleid kunnen aanpassen en de bedrijfsvoering kunnen aanscherpen. Vanaf 2022 lopen de beschikbare inkomsten naar verwachting namelijk verder terug. Daarvoor zijn we als gemeente sterk afhankelijk van het beleid van het nieuwe kabinet.”

Crisisorganisatie

Afgelopen jaren waren er allerlei maatregelen om de uitbraak van het virus te bestrijden. Bijeenkomsten van grote groepen mensen werden verboden, reizen werd sterk afgeraden, eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, scholen en kinderopvangorganisaties moesten dicht. Er werd vooral vanuit huis gewerkt en kinderen kregen online les. Dit had een enorme impact op de gehele samenleving.

De gemeente heeft zich gevoegd bij de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG). “Met vele partijen was overleg over te nemen maatregelen en de uitvoering daarvan. Met scholen over de noodopvang van kinderen, met zorgaanbieders over de continuering van zorg, met sportverenigingen over de buitensport en met bedrijven over de gevolgen van de landelijke maatregelen. Op vele fronten deden wij een stapje erbij om invulling te geven aan landelijke maatregelen.”

De grootse viering van 75 jaar vrijheid kon niet doorgaan. Ambities liepen vertraging op doordat fysieke bijeenkomsten niet konden doorgaan. De coronacrisis is nog steeds dagelijks nieuws. Over hoe de pandemie verder verloopt, is nog onzeker. Economische en maatschappelijke gevolgen zullen groot zijn, maar nog moeilijk om tastbaar te maken. “We gaan pas zien hoe Nederland uit de crisis komt, als deze steunmaatregelen stoppen. Als de samenleving weer opengaat, komen mogelijk op korte en lange termijn gevolgen op ons af.”

Bedrijventerreinen

In het kader van ‘Revitalisering bedrijventerreinen’ is een inventarisatie uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is een actieplan gemaakt. “We werken daarbij samen met Parkmanagement en bedrijven. De Holwert en De Hare in Coevorden zijn terreinen die als eerste een verbeteringsslag kunnen gebruiken. Verduurzaming is een aandachtspunt, ook in provinciaal verband is hier aandacht voor”, aldus de gemeente.

Jaarverslag

Wie meer wil weten over de diverse beleidsterreinen en de financiën: het complete jaarverslag is HIER te vinden.