Coevorden – In de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting van de gemeente zijn er nog ambities, die niet financieel zijn vertaald. Enkele voorbeelden zijn de onderstaande onderwerpen.

Centrumvisie

Voor de centrumvisie betreffende ontwikkeling Markt, Haven, citadelpunt en Weeshuisweide is een kostenraming opgesteld. De raming wordt uitgewerkt naar concrete uitvoeringsvoorstellen aan de gemeenteraad. Nadat de raad het voorstel heeft aangenomen, start de volgende fase waarin de maatregelen voor de Visie Kasteelpark Coevorden worden uitgewerkt. Ook wordt onderzocht of er baten en/of subsidies kunnen worden gerealiseerd of gevonden. Te denken valt aan cofinanciering met provincie, rijk, Europa en de ondernemers en vastgoedeigenaren.

Dutch TechZone

De Dutch TechZone, een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, duurt tot en met het jaar 2020. Volgend jaar vindt een evaluatie plaats. Het college houdt rekening met een volgende investering na de looptijd van de Dutch TechZone.

Onderhoud en duurzaamheid gebouwen

In 2020 wordt de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Dit jaar is de gemeente gestart met een verduurzamingsonderzoek voor de eigen gebouwen. De uitkomsten hiervan zullen in 2020 bekend zijn. Daar waar mogelijk worden werkzaamheden gecombineerd en afgestemd op de uitvoering van het meerjarenonderhoud.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering nemen de risico’s op wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen toe. Vanuit het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een landelijke strategie uitgerold om toe te werken naar maatregelen, die gevolgen van klimaatverandering inzichtelijk maken.