Coevorden –  Ferry Booij van BBC 2014 vroeg in de commissievergadering van donderdagavond of reeds uitvoering is gegeven aan de motie betreffende het 5G-netwerk, die in de raad in april is aangenomen. Booij wees erop, dat brieven per omgaande moeten worden verstuurd gezien de actualiteit.

Wethouder Jeroen Huizing moest erkennen, dat de brief nog niet is verstuurd. “Dat is slordig, we zullen de brief op korte termijn alsnog sturen.” De motie werd ingediend door BBC 2014, CDA, PAC en PvdA en kreeg brede steun.

Het 5G-netwerk wordt in de loop van dit jaar beschikbaar in Nederland. De Rijksoverheid gaat de Telecomwet van 1998 aanpassen voor het uitrollen van het netwerk. “Door deze aanpassing”, zo staat in de motie, “wordt de zeggenschap op het gebied van ruimtelijke ordening aan de gemeenten ontnomen wat betreft de plaatsing van zendinstallaties en antennes. De effecten van het 5G-netwerk op de volksgezondheid zijn onzes inziens nog onvoldoende duidelijk en rapporten hierover spreken elkaar tegen.”

“De kwaliteit van de openbare ruimte kan worden aangetast door de plaatsing van een grote hoeveelheid kleine antennes, ook in gebieden die extra bescherming verdienen zoals in onze gemeente de beschermde dorpsgezichten.”

Met het oog hierop vinden de fracties het onwenselijk is dat de gemeente buitenspel wordt gezet wat betreft de inrichting van de openbare ruimte.

Opdracht

Via de motie werd het college opgedragen om door een brief aan de rijksoverheid kenbaar te maken, dat de gemeente Coevorden bezorgd is om de gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk voor wat betreft de volksgezondheid en aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte. Bovendien moet daarin worden vermeld, dat de gemeenten betrokken moeten worden bij de besluitvorming over zendinstallaties en antennes.