Coevorden/regio – Waterschap Vechtstromen meldt, dat bij de gemeente Coevorden het wijzigingsplan voor de inrichting van het Nieuwe Drostendiep ter inzage ligt. Dit is een verandering in het bestemmingsplan. In het plan worden de agrarische gronden veranderd naar natuurgronden.

Dit geldt alleen voor die gronden waar de grondeigenaar de kwalitatieve verplichting is aangegaan om de gronden als natuur te beheren. Het plan betreft niet de inrichting van het gebied. Het plan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage tot en met 15 augustus.

Digitaal is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.0109.100BP00051 / 5382-2021). De plannen en bijbehorende stukken zijn ook in te zien bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan Kasteel 1 in Coevorden. Een afspraak daarvoor mogen kan via telefoonnummer 14 0524.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0524

Het gebiedsproces en de realisatie van de plannen gaan door ondanks de mogelijke stikstofreductie. Het is een gezamenlijk en integraal plan. De natuurdoelen en waterdoelen zoals schoon water en vasthouden van water worden op een klimaat robuuste wijze uitgevoerd.